2010. július 1., csütörtök

Népek Krisztusa

Legismertebben talán Márai Sándor könyvében bukkanhatunk rá erre 
a kifejezésre, hogy "népek Krisztusa Magyarország".Már a 
középkorban istörténnek erre utalások, de a Rákóczi  szabadságharc
korában már egyértelműen elhangzik ez a kifejezés. Aztán az
1848-49 -es szabadságharc korában ismét. Később Trianon 
kapcsán és majd 1956 kapcsán ismét elhangzik. Minden esetben azt 
akarják kifejezni vele, hogy országunk önfeláldozásával, vérével és 
hősiességével úgymond megváltotta Európa és
az európai kereszténység létét.
IV. Béla mondta ki először: "egész Európa, egész kereszténység,
egész emberiség - ezért van a magyar". Még Balassi Bálint is azt 
mondta: "az jó hírért, névért és egész kereszténységért harcol a magyar".
Mindezért köszönetet nem kaptunk a mai napig, viszont megalázást, 
eltaposást és gyalázatot bőven. Harcoltunk a tatár-mongolok ellen,
harcoltunk a törökök ellen, mindezt úgy, hogy sokszor
keresztény Európa szövetséget kötött a pogányokkal ellenünk.
Európa, akire most fel kellene néznünk gyalázatos tetteket követett el
a magyar királyság ellen.
Ha a magyarság szabad, akkor a világ is szabad. De ha a magyarság
szolga, akkor a világ biztosan nem szabad! A magyarság a világot 
már számtalan alkalommal megmentette, de a világ még egyetlen 
egyszer sem mentette meg a magyarságot. Történelmünk mintegy 
keresztútjárás. Pap Gábor az, aki úttörő volt abban, hogy a
 jézusi keresztút 14 stációját rávetítette a magyar történelem 
egy - egy fontos fordulópontjára. Nincsen a világon másik nép, 
amelyiknek a történelmére maradéktalanul rá lehet vetíteni a 
szenvedéstörténetet .
Érdemes ezen elgondolkozni, mert a végén
megdöbbentő következtetésre lehet jutni!
1. stáció: Jézust elítélik és Jézus elfogadja az ítéletet. Jeruzsálem 
falainak tövében történik. Pilátus rámutat: "Íme, az ember!" 
(Ecce homo!). Évszázadokon keresztül a magyarságnak Attila király
 mutat emberi példát. Amikor Atillának Róma falai alatt megjelenik 
Jézus Krisztus angyala és tőle jön az üzenet: az angyal fényes 
koronát ígér neki, ha megkíméli a várost, mert az apostolok csontjai
a városban nyugszanak. Atilla itt elvállalja azt a küldetést, hogy 
megkímélje a várost, bármilyen nehezére is esik Isten ostorának, 
hogy ne rombolja le a bűnös Rómát. Ettől kezdve lesz 
Róma püspöke római pápa. Ezt is Atillának köszönheti 
a kereszténység. Innentől kezdve a magyarság egy vállalt
 utat fog bejárni. 
2. stáció: Jézus felveszi a keresztet. A magyarság visszatér a 
Kárpát-medencébe. A magyarok második bejövetele 
miért történhetett? Mi volt a cél? "Nem! Nem! Soha!" - 
a Kárpát-medencét nem lehet magára hagyni! Atilla király 
örökségébe jönnek vissza. Minden krónika jogfolytonosságot 
hangsúlyoz. A Krónikák nem beszélnek honfoglalásról, 
hanem visszajövetelről. A jogfolytonosság az üdvtörténetre is 
vonatkozik. Atilla vállalását is folytatni kell! 
3. stáció: Jézus először esik el a kereszttel. Bulcsú kivégzése. 
Bulcsú nagyon bölcs hadvezér volt, a világ egyik 
legjobb hadvezére. Itt döbbenhetett rá a magyarság, 
hogy a keresztútjárás kemény dolog lesz. Bulcsút úgy 
végezték ki, mint egy lótolvajt és ezért a mai napig 
nem kértek bocsánatot. A világ legjobb hadvezéréről 
nem lehet elhinni, hogy váratlanul rajtaütöttek, mert akkor 
az nem hadvezér. Nyilvánvaló, hogy tőrbe csalták. Még az 
is érdekes gondolat lehet, hogy Bulcsúval együtt végezték
 ki Lehel vezért is. Viszont amit utoljára lehel ki valaki 
az búcsú lehelet. Érdekes összecsengés! 
4. stáció: Jézus találkozik legszentebb édesanyjával. 
Ez az azonosítás nagyon egyszerű. A magyar történelemben, 
aki azonosította az ősök Boldogasszonyát Szűz Máriával az maga 
Szent István volt. Itt kell vigyázni, mert a "Habsburg kurzus" szerint 
Szent István kiirtotta az ősvallást, erőszakkal terjesztette a 
kereszténységet. Ezt sajnos sokan hirdetik ma is nemzeti lobogó 
alatt a Himnuszt énekelve.... (lásd. István a király rock opera). Ezzel, 
ha a "Habsburg kurzusnak" hiszünk, akkor szépen leválasztjuk és 
eltávolítjuk történelmünkről a Szent István és Atilla közötti 
kb. 500 évet. A világtörténelemben nem volt másik olyan nép vagy 
nemzet rajtunk kívül, amely saját ősvallásának Istenasszonyát 
Szűz Máriával azonosította volna és azt a világ elfogadta volna. 
Ezt az azonosítást elfogadta az egész világ! Tudjuk ez mit jelent? 
Ha nekünk Szűz Mária az édesanyánk, akkor nekünk Jézus Krisztus 
a testvérünk! Az azonosítás azért is rendkívül nagyszerű húzás volt, 
mert ettől kezdve keresztény ország 
jogszerűen nem támadhatta meg hazánkat,  
hiszen Magyarország Mária országa. 
5. stáció: Jézusnak segít a keresztvitelben Simon.
 Itt Simont azonosítani lehet Szent Lászlóval. 
Szent László a kereszténység legnagyobb védelmezője 
saját korában. 
Az úgynevezett magyar oltáron két szent királyunk 
(Szent István és Szent László) között jelenik meg Szűz Mária. 
(pl. csíksomlyói oltár) Más nemzetről sohasem neveztek el oltárt. 
Német oltár, olasz oltár vagy francia oltár nincsen. 
Szent László napja a nyári napfordulónál van 
- Szent István napja a téli napfordulónál. 
Kozmikus értelemben a fény és a sötétség határait 
a két magyar király jelöli ki. Tudni illik, hogy a korabeli 
ábrázolások Szent Lászlót mindig Jézus arccal ábrázolják. 
6. stáció: Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát. 
A hófehér kendőn megjelenik egy nem emberi kéz által festett ikon, 
Jézus hiteles és igazi képe. Árpádházi Szent Erzsébet vagy 
Árpádházi Szent Margit emberiség felé nyújtott segítsége híven 
tükrözi Veronika tettét. Amikor valaki felmutat egy példát, 
megmutatja az emberiségnek a magyarok mivoltát. 
7. stáció: Jézus másodjára esik el a kereszttel. 
Ez a legnagyobb,  legfájdalmasabb  esés a kereszttel. 
Kihal az Árpádház férfi ága. 
8. stáció: Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat. 
A szenvedő Jézus vigasztalja meg az őt sirató jeruzsálemi 
asszonyokat. Mátyás király az igazságos, az igazság szavával 
vigasztalja a nemzetet. Akkora erőtöbbletet ad, hogy ettől 
tudunk tovább menni történelem viharaiban. 
9. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel. 
1521. augusztus 29. Nádorfehérvár eleste, 1526. augusztus 29. 
Mohács, a király és a nemesség eleste, 1541. augusztus 29. 
Buda eleste. (A három dátum összevonható - amúgy is különös 
módon összecseng, mert egy naptári napra esik!) A mohácsi
 csata azért meglepetésekben bővelkedik: 
Pl. a magyar vitézek eleje, már a szultán sátrának közvetlen 
közelében volt, amikor véget ért a csata. Így szokták beállítani:
 2 óra alatt eldőlt. Na de, milyen két óra alatt? A törökök 
150 éven keresztül egyfolytában emlegetik. 
A törökök úgy írták le, hogy akkora csata volt, hogy a bolygók 
megálltak a pályájukon és a magyar király hős volt! 
- De ez volt a sorsa! A csata előtt a kalocsai érsek misézik.
 Amikor, az ostyatartóból kiveszi az ostyát az vérzik. 
Nagyon jól tudták, hogy hova mennek és mi lesz a sorsuk. 
Az évek során átlagosan a török mindig tízszeres
 túlerőben van és fél a magyartól. Tehát ilyen túlerővel 
szembeszállni nem volt szokatlan. 
10. stáció: Jézust megfosztják ruháitól. 
A nemzetet megfosztják váraitól, ékességeitől, 
történelmétől, múltjától. Lemeztelenítik és megbecstelenítik. 
1701-ben Lipót császár elrendeli 
a régi nagyhírű váraink felrobbantását. 
11. stáció: Jézust keresztre feszítik. Ez egyértelmű, 
hogy 1920. június 4. Trianon. Ezt mindenki így emlegeti. 
Elhangzik a keresztfánál: atyám bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, hogy mit tesznek. 
Valóban nem tudták - ma sem tudják! 
12. stáció: Jézus meghal a kereszten. 1956! Ezt a nemzethalált 
- bár élőként - a nemzet átéli. Ezért akarunk feltámadni. 
1956-ban gyerekek haltak meg! Gyerekek voltak a hősök. 
A gyerekek a jövőt jelentik. Ez az igazi tragédia és a nemzethalál, 
amit a nemzet élve él meg. 1446 - 1956 - 2006 
sokszorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
13. stáció: Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik
Ezt csak egy eseményhez lehet kötni történelmünkben. 
A Magyar Szent Korona hazatér 1978 -ban, majd 2000-ben 
a múzeumból áthelyezik a Parlamentbe. Tudjuk, hogy a múzeumban 
csak a "halott" dolgokat tárolják az élő és működő dolgok helye 
nem ott van. Így a Szent Koronánk nem kerülhetett méltóbb helyre, 
mint a magyar törvényhozás központi épületébe. 
14. stáció: Jézust sírba teszik. 
Magyarország az Európai Unióba tétetik. 
Elhinni, hogy halálból van feltámadás - hihetetlenül nehéz dolog! 
Itt arról van szó, hogy magára maradt, egyedül van a sírban, 
nem látja őt senki, nem sír érte senki. Ilyen helyzetben van ma 
a magyarság és a magyarságnak el kell hinnie, hogy nem halt 
meg és lesz feltámadás! Ez egy önként vállalt alászállás 
poklok mélyére. Egy idő óta meredeken szállunk lefelé..... 
1956 -ban a világ elsírta magát és azt mondta, hogy ez tényleg 
a népek Krisztusa. Azóta azonban nem látnak bennünket és 
a sírból mi sem látunk ki. Magunkra maradtunk! 
15. stáció: FELTÁMADÁS! A keresztútjárás koronája maga 
a feltámadás! Feltámadás nélkül Jézus nem Krisztus. 
Nehéz elhinni, hogy egy ilyen ellustult, eltunyult, 
sorsára közömbös nép hogyan tudja megvalósítani 
a feltámadást. Az 1-14. stáció egy racionális folyamat volt, 
a 15. stáció azonban nem racionális folyamat. 
Ezért egyáltalán nem kell figyelembe venni, hogy most milyen 
a magyarság. Nem ez számít. A magerőt kell mozgósítani, 
ami bennünk van! Rá kell döbbennünk: ha eddig igaz volt,
 akkor az utolsó lépés miért ne lenne igaz? 
TEGYÜK MEG AZT A LÉPÉST!

Pap Gábor és Szántai Lajos tanításai alapján

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink